Мебели : Благотворителен магазин

Организирайте събиране на големи отпадъци чрез Областния съвет на Фенландwww.fenland.gov.uk/bulkywaste . Алтернативно, занесете отпадъците в център за рециклиране.